REGULAMENT DE FORMARE ȘI ACREDITARE
A ARBITRILOR CHINOLOGI

PROIECT

CAPITOLUL I

REGLEMENTARI GENERALE

Corespunzător acestui regulament, exista două tipuri de calificare a arbitrilor chinologi:

- Arbitri de expoziție
       - Arbitri de lucru

Art. 1. Arbitrii de expoziție (conformitate cu Standardul) și cei de lucru sunt formați de către AChR prin intermediul Colegiului de Arbitri, acreditarea lor fiind supusă validării Comisiei Chinotehnice a AChR.

CAPITOLUL II

ARBITRII DE EXPOZIȚIE

              ROLUL ȘI OBLIGAȚIILE ARBITRILOR CHINOLOGI

Art. 4. Rolul arbitrului chinolog este esențial deoarece, prin verdictul APT sau INAPT și prin calificativele și titlurile pe care acordă, el intervine în evoluția rasei. De aceea arbitrul chinolog trebuie să aibă cunoștințe suficiente de fiziologie și morfologie a câinelui, de genetică, să cunoască perfect istoricul fiecărei rase avută în competență, Standardul și comentariul la Standard și lista punctelor de excludere de la reproducție pentru rasa respectiva. Trebuie să fie capabil ca, examinând un exemplar, să deceleze defectele rezultate din greșeli de creștere de defectele ereditare, tarele specifice sau elementele de atipicitate. 

Art.5. Fiind un reprezentant al AChR, arbitrul are următoarele obligații: 

§   să-și îndeplinească funcția cu amabilitate și cinste;

§   să-și păstreze calmul și demnitatea indiferent de situație;

§   să evite orice acțiune sau discuție care riscă să fie tendențios interpretate;

§   să menționeze în raportul de arbitraj orice tentativă de influențare a rezultatului arbitrajului său;

§   să se abțină de la orice critică sau comentariu cu privire la eventualele calificative deja obținute de către exemplarele care-i sunt prezentate în ring.

Art.6.  În nici un caz arbitrul nu va putea examina un câine aflat în proprietatea sau coproprietatea sa, a membrilor familiei sale, a partenerilor săi de crescătorie sau pe care l-a înstrăinat de mai puțin de 6 luni. 

CANDIDATURA

Art.7 Cererile de candidatură pentru calificarea drept arbitru chinolog se înaintează Comisiei Chinotehnice AChR de către: Cluburile naționale specializate pe o rasă sau un grup de rase canine, membre ale AChR, Asociațiile chinologice teritoriale, membre ale AChR, sau de către Colegiul de Arbitri, în cazul arbitrilor chinologi care doresc extinderea competenței. Cluburile naționale, Asociațiile teritoriale, precum și Colegiul de arbitri au obligația să depună aceste cereri la Secretariatul AChR în maximum o lună de la data la care le-au fost înaintate de către solicitant. 

Art.8.1. Conditiile care trebuie îndeplinite de către orice solicitant pentru admiterea candidaturii sunt următoarele:

§     cetățenie sau rezidență română;

§     vârsta 25-60 ani;

§     minimum 5 ani vechime ca membru al unei Asociații  chinologice din cadrul AChR; 

§     să fie crescător de câini de rasă, înscriși în Cartea de Origini, cu produși înscriși în Cartea de Origini;

§     să fie minimum absolvent de liceu; 

§     să prezinte acele calități morale necesare pentru a-și îndeplini imparțial viitorul rol de arbitru.

 

8.2. Fiecare solicitant va întocmi și înainta un dosar cuprinzând:

§     cererea de acceptare a candidaturii, cu precizarea rasei sau raselor (maximum 3) avute în vedere; 

§     copia actului de identitate (buletin, pașaport);

§     act doveditor emis de Cartea de Origini din care să reiasă că solicitantul a înscris în COR cel puțin trei cuiburi în ultimii 5 ani;

§     copie a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de învățământ superior;

§     recomandare, din partea Clubului sau a Asociației chinologice din care face parte, cu privire la vechimea și la profilul lui moral;

Nu se admit derogări de la nici una dintre condițiile impuse candidaților, cu excepția extinderilor de competențe, caz în care se va înainta doar cererea de acceptare a candidaturii. 

8.3. În maximum trei luni de la depunere, Comisia Chinotehnică analizează fiecare dosar și acceptă sau nu candidatura. Ea are dreptul de a refuza orice dosar fără să dea explicații direct candidatului; decizia de refuz, însoțită de motivația respectivă, va fi anunțată Clubului sau Asociației care a înaintat respectivul dosar. Dacă cererea a fost depusă prin intermediul unei Asociații, la analizarea respectivului dosar Comisia tehnică se va consulta și cu Clubul / Cluburile specializate (pentru acele rase cuprinse în cerere pentru care există Club național). 

Candidatura persoanelor care au suferit condamnări penale nu va fi acceptată decât în cazul în care se poate considera că cele săvârșite nu sunt legate de moralitatea, onestitatea sau spiritul civic al respectivului.

FORMAREA ȘI NOMINALIZAREA ARBITRILOR DE EXPOZIȚIE

Art. 9. Formarea arbitrilor este sarcina AChR, care va organiza seminariile și examenele.

Art. 10. Candidatura:

10.1. Solicitanții ale căror dosare au fost acceptate vor fi supuși unui examen preliminar, în vederea participării la seminarul de formare. Acest examen minimal are drept scop evaluarea capacității de exprimare corectă a candidatului, a cunoștințelor sale despre Regulamentele chinologiei române și cele ale FCI și despre Standardul raselor pentru care dorește să se califice. Prin promovarea acestui examen, solicitantul devine candidat de arbitru. Examenul este scris și va cuprinde întrebări din următoarele subiecte: 

 a) Istoricul rasei 

 b) Elemente de Standard

 c) Utilizarea rasei

 d) Regulamente chinologice.

În cazul în care candidatul este examinat pentru mai multe rase, întrebările aferente fiecăruia dintre subiectele a), b) și c) se vor referi la cel puțin două dintre rasele în cauză, pe fiecare subiect în parte.

Aceasta examinare poate fi prelungită prin întrebări orale simple. 

10.2. Examenul preliminar este organizat de AChR (care va furniza și bibliografia) împreună cu Colegiul de arbitri, în funcție de numărul și repartizarea teritorială a candidaților. Aceste examene se organizează semestrial, cu condiția să existe minimul 5 candidați. La începutul fiecărui an, Comisia tehnică (de comun acord cu Colegiul) stabilește datele acestor examene și, prin intermediul Secretariatului, le comunică imediat membrilor AChR. Dacă precedentele două examene nu au avut loc datorită neîntrunirii numărului minim de candidați, următorul examen se va ține, indiferent de numărul candidaților. 

10.3. Comisia de examinare este formata din minimum 3 reprezentanți AChR, după cum urmează: doi delegați ai Colegiului de arbitri și trei reprezentanți ai Comisiei tehnice. 

10.4. Persoana examinată devine candidat de arbitru dacă a obținut nota generală minimă 7 (pe subiecte, nota minimă este 5, excepție făcând subiectele a și b pentru care minima este tot 7).

Art. 11. Seminariile de formare:

11.1. Candidații de arbitru vor putea participa la seminariile de formare. Aceste seminarii sunt organizate de către AChR. Durata seminariilor este de 3 zile. Cursurile vor fi susținute de lectori cadre ale facultăților de medicină veterinară, medici veterinari precum și de chinologi cu experiență și arbitri chinologi, numirea lor făcându-se de către AChR. 

Programa generală este unică și cuprinde următoarele capitole:  

A. Cunoștințe despre câine: 

Anatomie - în special aparat locomotor.

Fenotip - regiuni corporale, robă și culori, alură și aplomburi, raportarea la vârstă.

Genotip - elemente de genetică moleculară, crmozomi, manifestări simple ale alelelor, legile eredității (în special transmiterea caracterelor), mutații, variabilitatea genetică,  evoluția populațiilor, panmixie și consangvinitate, analiza pedigreelui.

Fiziologie - în special nutriție, reproducție, comportament  

B. Noțiuni despre rasă / rase: 

Originea și evoluția noțiunii de rasă, grupe, ramuri, varietăți, Nomenclatorul FCI.

C. Arbitraj:    

Aprecierea individului, compararea cu idealul descris de Standard, analiza și comentariile la Standard, noțiuni de docimologie, rolul și atribuțiile arbitrului, tehnica și formularea arbitrajului.

D. Creștere și selecție:

Noțiuni de creștere, alimentație adaptată, igienă, noțiuni de genetică aplicată, tare ereditare, ameliorare fenotipică.

E. Regulamente:

Regulamentele AChR și FCI.

Cursanților li se vor distribui materiale bibliografice cu minim o lună înainte de cursuri.

11.2. Pentru participarea la seminarii se va percepe o taxă. Datele la care se vor ține seminariile, precum și taxele aferente, se anunță de către AChR cu cel puțin două luni înainte.

11.3. La aceste cursuri se pot înscrie și persoane care nu sunt candidați de arbitru. 

11.4. Pentru participarea la seminarii, cursanții vor achita la AChR suma aferentă cu cel puțin o lună înainte de data anunțată a seminarului.

11.5. AChR, prin Comisia chinotehnică, va organiza minimum un seminar anual, cu condiția să existe cel puțin 10 persoane care și-au anunțat participarea și au achitat taxa.

Art. 12. Examenul teoretic:

12.1. La două săptămâni după seminariu, candidații de arbitru (fie că au participat, fie că nu au participat la seminariu) susțin un examen. Din comisia de examinare fac parte lectorii cursurilor, delegatul Colegiului de arbitri și doi delegați ai Comisiei tehnice. 

12.2. Examenul cuprinde, în ordine, o probă scrisă și una orală. Examenul oral are drept scop testarea cunoștințelor dar și capacitatea de exprimare ale candidatului. Notele de la scris și de la oral se mediază, fiecare fiind media notelor date de examinatori la fiecare probă.

12.3. Examenul se consideră promovat cu o medie peste 7. Media sub 7 dă candidatului dreptul de re-prezentare la examenul imediat următor Cei care au obținut notă mai mica de 5 la proba scrisă sunt respinși (nu se mai pot prezenta la proba orală), dar au dreptul să se mai prezinte încă o dată, la un alt examen, după cel puțin 12 luni. Media generală mai mică de 5 atrage după sine aceeași consecință; idem pentru nota de la oral, indiferent de nota obținută la proba scrisă.

12.4. Orice candidat care a participat de doua ori acest examen și nu a reușit să-l promoveze, este radiat de pe lista candidaților de arbitru și va putea să-și depună din nou dosarul de abia după 5 ani de la radiere.

12.5. Copiile lucrărilor scrise, corectate și notate, se înaintează Comisiei chinotehnice AChR, împreună cu observațiile examinatorilor și fișele de punctare pentru proba orală.

Art.13. Examenul practic:

13.1. Candidații care au promovat examenul teoretic au drept ultim pas pentru nominalizare, susținerea probei practice. 

13.2. Orice candidat de arbitru (calitate obținută conform art.8) va participa ca asistent de arbitru la minim două arbitraje de acordare a dreptului de reproducție și trei  expoziții (2 expoziții CAC și una CACIB). În acest scop i se va emite de către Colegiul de arbitri un Carnet al candidatului. După fiecare asistență de ring, arbitrul va acorda candidatului o notă de la 1 la 10, notă pe care o va scrie în carnetul candidatului și o va menționa în raportul de arbitraj. Candidații care au primit cel puțin trei note mai mari de 7, de la doi arbitri diferiți, pot cere să se prezinte la examenul practic final. Candidații care au primit, de la cel puțin doi arbitri diferiți, două sau mai multe note sub 6, va trebui să primească încă minimum patru note peste 7 de la trei arbitri diferiți pentru a putea participa la examenul practic.

13.3. Anual, Comisia tehnică și Colegiul de arbitri vor întocmi și vor comunica lista arbitrilor în ringurile cărora candidații pot face asistență. 

13.4. Pentru examenul practic se va forma o comisie alcătuită din doi delegați ai Colegiului de arbitri și un reprezentant al Comisiei tehnice. Examinarea constă în arbitrarea de către candidat a cel puțin două exemplare din rasele pentru candidatul va fi acreditat (aceste arbitraje nu vor fi consemnate în palmaresul competițional al exemplarelor respective). Candidatul va fi notat atât pentru cunoștințele tehnice (Standarde, defecte de excludere de reproducție, tehnică de arbitraj etc.) cât și pentru modul de exprimare și comportamentul în ring.

13.5. Examenul practic se consideră absolvit cu media minimă 8. 

Art. 14. Nominalizarea:

14.1. Pentru candidații care au absolvit ambele examene ( cel teoretic și cel practic), se completează dosarul cu lucrările scrise și fișa de notare la examenul practic și Comisia chinotehnică ia decizia de nominalizare pentru respectivul candidat. 

Candidatul astfel numit, devine arbitru de expoziție, numele sau fiind înscris pe lista arbitrilor români.

Art. 15. Extinderea de competență:

Arbitrii deja calificați își pot extinde competențele și pentru alte rase. Procedura de formare și nominalizare urmează schema de mai înainte, cu restrângerea subiectelor de examinare la cele care privesc rasa / rasele respective. Asistențele precum și examenul practic se desfășoară conform art.11. Procedura de nominalizare este aceeași.

Art. 16. Radierea:

16.1. La sesizarea Colegiului de Arbitri, analizând cazul, Comisia tehnică poate retrage definitiv sau temporar acreditarea unui arbitru pentru:

  - nerespectarea regulamentelor AChR și FCI privind arbitrajul;

  - nerespectarea obligațiilor de la art.5 și a art.6.;

  - abateri de etică și deontologie profesională; 

  - alte infracțiuni grave față de regulamentele chinologiei române.

16.2. Arbitrul în cauză poate înainta recurs în termen de două luni de la data comunicării deciziei.

17. Arbitrii străini pot efectua examene de acordare a dreptului de reproducție cu acceptul Comisiei Chinotehnice, care în acest caz, va trebui să se asigure că ei cunosc lista punctelor de excludere de la reproducție, precum și Regulamentul de reproducție. Fără respectarea acestor condiții, acordarea dreptului de reproducție efectuată de un arbitru străin nu va fi recunoscuta de COR.

CAPITOLUL IV

ARBITRII DE LUCRU

Art. 18. Condițiile de formare și acreditare a arbitrilor de lucru respectă în mare prevederile de mai înainte, cu modificările următoare:

- se exclude art. 8.1. pct.4

- se modifică art. 8.2. pct.1 "precizarea rasei sau raselor (maximum 3) avute în vedere" cu "precizarea tipului de examen de lucru avut în vedere (RCI="

- se modifică art. 8.2. pct.3 "act doveditor emis de Cartea de Origini din care să reiasă că solicitantul a înscris în COR cel puțin trei cuiburi în ultimii 5 ani" cu "act doveditor emis de secretariatul AChR din care să reiasă că solicitantul a absolvit cel puțin două examene RCI (sau echivalent) în ultimii 3 ani"

- art. 10.1., punctele a,b și c se înlocuiesc cu "Regulamentele de Lucru".  

Programa generală cuprinde următoarele modificări: 

- art. 11.1., pct A, rămâne doar  Anatomie - aparat locomotor; Fiziologie - comportament. Pct. B rămâne nemodificat. Pct.C. Arbitraj: rămâne doar - rolul și atribuțiile arbitrului, tehnica și formularea arbitrajului. Pct. D cade în totalitate. Pct. E rămâne integral 

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 19. Modul de desfășurare a arbitrajelor, drepturile arbitrilor și soluționarea litigiilor se vor preciza în regulamentul expozițiilor, regulamentul de funcționare a CA și regulamentul examenelor de lucru. 

Art. 20. Acest regulament va fi extins pe măsură ce vor apare și alte examene de lucru (ex. Agility, Vânătoare etc)

Art. 21. Prezentul Regulament înlocuiește orice altă reglementare anterioară în domeniu