REGULAMENTUL EXPOZIȚIILOR

I. Dispoziții generale

Art.1  Asociația Chinologicã din România, respectiv asociațiile chinologice teritoriale membre ale A.Ch.R. și cluburile pe rase organizeazã expoziții chinologice.

Expozițiile pot fi internaționale, naționale, pe rase sau de club. Pentru organizarea unei expoziții internaționale este necesarã aprobarea A.Ch.R. și propusã F.C.I., pentru expozițiile naționale pe rase sau de club, este necesarã aprobarea A.Ch.R. Pentru organizarea unei expoziții internaționale, A.Ch.R. solicitã aprobarea F.C.I. iar dupã obținerea acesteia deleagã competența de organizare asociației teritoriale solicitante.

Data unei expoziții nu poate fi schimbatã decât de forul care a aprobat expoziția respectivã.

Art.2   La expoziții pot fi înscriși câinii de rasã care posedã certificat de origine (pedigree) recunoscut de F.C.I. și care la data expoziției au implinit cel puțin vârsta de 6 luni. Câinii aflați în proprietatea unei persoane fizice sau juridice din România pot participa la expoziții doar dacã au certificate de origine emise de cãtre C.O.R. și pentru câinii din import pedigree înregistrat la C.O.R. Câinii care posedã certificat de origine incomplet sau fãrã certificat de origine pot participa doar la expozițiile naționale pe rase și de club. Rasele supuse regimului de carte de origine deschisã pot participa la toate tipurile de expoziții.

Câinii din rasele autohtone (Ciobãnești Românești) pot fi înscriși în expoziție conform prevederilor prezentului Regulament. Acești câini nu pot concura pentru titlurile CACIB, R.CACIB, “Best of Group” sau “Best in Show”.

Art.3  În incinta expoziției pot intra doar câinii înscriși în expoziție. Aceștia trebuie purtați obligatoriu în lesã. De orice pagubã provocatã de câine este rãspunzãtor proprietarul acestuia. Câinii agresivi vor fi purtați cu botnițã și lesã scurtã. La intrarea în expoziție câinele va trece prin filtrul sanitar veterinar. În cazul în care medicul veterinar constatã cã în zona de unde provine câinele sunt boli contagioase și câinele nu este vaccinat conform legilor în vigoare, nu se va permite accesul acestuia în incinta expoziției. Carnetul medical al câinelui va fi vizat cu maxim 10 zile înainte de data intrãrii în expoziție.

Art.4  a) Proprietarul câinelui are dreptul sã înscrie câinele în expoziție pânã la termenul menționat pe fișa de înscriere respectiv în clasele menționate pe aceasta. Odatã cu trimiterea formularului de înscriere se va achita în mod obligatoriu și taxa de înscriere. Taxa de înscriere nu se returneazã dacã expozantul nu își prezintã câinele. Expozantul odatã cu semnarea fișei de înscriere în expoziție se obligã sã respecte ora de începere și de închidere a expoziției. Câinele nu poate fi scos din incinta expoziției înainte de ora închiderii acesteia decât cu aprobare specialã a comitetului de organizare. În cazul în care un expozant pãrãsește incinta expoziției fãrã aceastã aprobare i se pot refuza înscrierile la expozițiile ulterioare.

        b) Odatã cu completarea, semnarea și trimiterea formularului de înscriere în expoziție, proprietarul sau persoana care prezintã câinele se obligã sã respecte prevederile prezentului Regulament și rãspunde de exactitatea datelor înscrise pe formular.

        c) Nu sunt admiși în expoziție câinii castrați, femelele în cãlduri, gestante (cca.40 zile) sau care alãpteazã.

        d) În cazul în care expozantul are o comportare și o ținutã indecentã în cadrul expoziției poate fi sancționat de cãtre comisia de disciplinã a asociației din care face parte mergându-se pânã la interzicerea accesului în expoziții pe o duratã limitatã sau nelimitatã sau în funcție de gravitate, luându-se mãsura de excludere din cadrul asociației din care acesta face parte. Aceste mãsuri vor fi comunicate în cel mai scurt timp Secretariatului A.Ch.R. care va înștiința asociațiile teritoriale prin scrisoare circularã.

        e) Sub nici un motiv nu se admit înscrieri în ziua expoziției.

Fiecare expozant este obligat sã aibã asupra lui certificatul de origine al câinelui așa cum s-a precizat la art.2 al prezentului Regulament și va prezenta acest certificat secretarului de ring pentru înscrierea rezultatului obținut.

Identitatea câinilor prezentați la arbitraj se va verifica pe baza tatuajului acestora.

II. Clasele de arbitraj

Art.5

  a) CLASA PUI ( 6 - 9 luni )

  b) CLASA JUNIORI ( 9 - 18 luni )

  c) CLASA DESCHISÃ ( sub 7 ani)

  d) CLASA MUNCà (sub 7 ani + certificat probã de lucru absolvitã cf. normelor  F.C.I.)

  e) CLASA CAMPIONI ( 15 luni - 7 ani + diploma de campion național sau internațional )

  f) CLASA VETERANI ( peste 7 ani )

Arbitrajul se realizeazã pe clasele mai sus menționate și pe sexe, în conformitate cu nomenclatura F.C.I.

Art.6  La clasele de la pct.1 a, b, c, d, vârsta luatã în considerare este cea din ziua arbitrãrii câinelui.

Art.7  La clasa pui poate fi înscris orice câine între 6 si 9 luni. În aceastã clasã se atribuie doar calificativul promițãtor și ordinea ierarhicã de la I la IV.

Art.8   La clasa juniori pot fi înscriși câini cu vârsta cuprinsã între 9 și 18 luni.

Art.9   La clasa deschisã poate fi înscris orice câine care a împlinit vârsta de 15 luni, indiferent de titlurile sau calificativele obținute.

Art.10  La clasa muncã poate fi înscris orice câine care a împlinit vârsta de 15 luni  și care posedã certificat de absolvire a probelor de muncã conform normelor F.C.I. La clasa muncã nu pot fi înscriși decât câini din rasele pentru care F.C.I. condiționeazã atribuirea titlului CACIB de existențã certificatului de absolvire a probelor de muncã specifice rasei. Înscrierea în aceastã clasã se face cu condiția depunerii împreunã cu fișa de înscriere a copiei acestui certificat.

Art.11  La clasa campioni poate fi înscris orice câine care la data expoziției posedã titlul de campion național sau internațional. Înscrierea în aceastã clasã se face cu condiția depunerii împreunã cu fișa de înscriere a copiei actului (diploma) care certificã obținerea unui astfel de titlu.

Art.12  La clasa veterani poate fi înscris orice câine care a depãșit vârsta de 7 ani.

Art.13  Un câine poate fi înscris doar la una din clasele prevãzute la art.5 lit.a - f.

III. Expoziția

Art.14  Expozantul trebuie sã fie punctual la ring. În cazul când a întârziat de la arbitrarea clasei la care este înscris poate cere arbitrarea câinelui dupã încheierea întregului arbitraj de la ringul respectiv dar în cazul acesta câinele va primi doar calificativ nu și titlu.

Art.15 A.Ch.R. sau asociația organizatoare poate institui pe lângã clasele mai sus menționate urmãtoarele concursuri:

         - Perechi de creștere (mascul și femela aparținând aceluiași proprietar)

         - Grup de creștere (pot participa minimum trei câini care provin din aceeași canisã)

         - Junior Handling (copilul va avea între 8 și 14 ani) Arbitrajul acestora se desfãșoarã la sfârșitul expoziției în ringul de onoare atribuindu-se doar ordinea valoricã.

 

Art.16  La sfârșitul arbitrajului pe ringuri se va organiza în mod obligatoriu concursul “Best of Group” și “Best in Show”. Aceste concursuri se vor desfãșura în ringul de onoare special amenajat în acest scop.

Art.17 Pe perioada desfãșurãrii arbitrajului, în ringuri nu au acces alte persoane în afara arbitrului, secretarilor și a comisarului de ring și expozanților ai cãror câini sunt arbitrați la clasa respectivã. Excepție fac doar Președintele A.Ch.R., Președintele Colegiului de Arbitri sau o persoanã delegatã în acest sens de aceștia. Nici una din aceste persoane nu au dreptul de a influența arbitrajul. Candidații de arbitru pot intra în ring numai cu delegație C.A. pentru a-și efectua asistența în cadrul expozițiilor naționale sau de club.

Art.18  Arbitrul poate modifica înscrierea unui câine într-o clasã corespunzãtoare dacã se constatã înscrierea greșitã dar numai pentru motive de vârstã, talie, culoare sau tip de pãr. Excepție de la acest caz constituie greșelile organizatorilor. În afara cazurilor prevãzute mai sus nu se pot face modificãri de încadrare.

Art.19  În termen de 21 de zile de la data desfãșurãrii expoziției organizatorul este obligat sã trimitã documentația necesarã, cu privire la expoziție și rezultatele acesteia la A.Ch.R.

IV. Calificative și titluri

Art.20  Calificativele ce se pot acorda:

        - EXCELENT

        - FOARTE BUN

        - BUN

        - SATISFÃCÃTOR

        - NESATISFÃCÃTOR (doar în cazurile în care exemplarul nu posedã caracterele rasei respective)

Art.21 Titlurile ce se pot acorda:

        - R.P.J. ( România Prim Junior )

        - C.A.C. ( Certificat de Aptitudini pentru Campionat )

        - Res. C.A.C. ( Rezervã C.A.C. )

        - C.M.B.C.R. ( Cel mai bun câine al rasei )

        - I.C.J. ( Învingãtor de Club Junior )

        - I.C. ( Învingãtor de Club )

Art.22  Titlul R.P.J. poate fi acordat câinelui care a obținut calificativul Excelent I la clasa Juniori.

Art.23 Câinii din clasele Deschisã și Muncã ce au obținut calificativul de Excelent I pot primi titlul C.A.C., iar cei ce au obținut calificativul Excelent II, titlul Res.C.A.C. Acordarea acestor titluri nu este obligatorie.

Art.24 În clasa Campioni se poate acorda câinelui ce a obținut Excelent I, titlul de “ÎNVINGÃTOR ........”.(numele localitãții unde se desfãșoara expoziția).

Art.25 La expozițiile cluburilor naționale, câștigãtorul clasei Junior  poate primi și titlul de I.C.J.

Art.26 Pentru titlul de I.C. concureazã câștigãtorii claselor deschisã, muncã și campioni. Acest titlu se acordã doar în cadrul expozițiilor de club.

Art.27 Ordinea valoricã la arbitrajul grupei de creștere este stabilitã de omogenitatea materialului canin prezentat. În concursul Grupa de creștere, pot fi înscrise grupe de câte cel puțin trei câini fiecare, din aceeași rasã, provenind de la același crescãtor. Exemplarele care formeazã o grupã de creștere trebuie sã fi obținut în cadrul expoziției calificativul Excelent pentru cel puțin douã exemplare și minim Foarte bun pentru restul. Prin aceasta se întelege cã masculii ce intrã într-o astfel de grupã nu pot avea decât calificativul Excelent.

V. Titlul “CAMPION ROMÂNIA” (R.CH.)

Art.28 Titlul “CAMPION ROMÂNIA” poate fi acordat acelui câine care a obținut cel puțin trei titluri C.A.C. de la cel puțin doi arbitrii diferiți, intervalul de timp scurs între primul și ultimul titlu obținut trebuind sã fie de minimum 12 luni și o zi. Pentru omologarea titlului R.CH. vor fi luate în considerare:

1 x C.A.C. obținut în expoziție C.A.C.I.B.;

2 x C.A.C. obținut în expoziție naționalã C.A.C.;

1 x calificativ maxim.* obținut în expoziție de Club de rasã.

* pentru rasele unde nu existã club de rasã, acest calificativ va putea fi înlocuit cu un titlu C.A.C. obținut în expoziție internaționalã CACIB.

Pentru obținerea titlului R.CH., la rasele unde sunt prevãzute probe de muncã pentru omologarea titlului C.A.C.I.B. (v. Circulara F.C.I. 60/1992), solicitanții vor depune obligatoriu și certificat de absolvire a acestor probe.

Titlul “CAMPION ROMÂNIA CUM LAUDAE”(R.Ch.L.), se acordã câinelui care a obținut trei titluri de învingãtor în clasa Campioni, din care cel puțin unul într-o expoziție C.A.C.I.B.

Art.29  Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” (CRJ) poate fi acordat acelui câine care a obținut trei titluri RPJ de la cel puțin doi arbitri diferiți, unul din titluri fiind obținut într-o expoziție CACIB.

Art.30 Toate titlurile trebuie obținute la expozițiile din România.

Art.31 Cererile pentru obținerea acestor titluri, vor fi expediate Secretariatului A.Ch.R. și vor fi însoțite de o copie a certificatului de origine și copiile buletinelor de arbitraj.

VI. Comisia de contestații.

Art.32 Deciziile arbitrului cu privire la arbitrajul câinelui nu pot fi contestate.

Art.33  Contestațiile pot fi fãcute doar pentru vicii de forma ( ex. înscriere greșitã într-o clasã). Contestația se poate depune în maxim douã ore de la efectuarea arbitrajului. Taxa de contestație este dublul taxei de înscriere. Comisia de contestații trebuie sã rezolve contestația depusã în maximum o orã de la depunere. Comisia poate decide restituirea taxei de contestație.

Art.34 Comisia de contestații se compune din trei persoane, președintele acesteia fiind delegatul A.Ch.R. iar membri : delegatul C.A. și cel al organizatorilor.

Art.35 Arbitrii ce oficiazã în ziua expoziției nu pot face parte din comisia de contestații.

Art.36 Hotãrârile comisiei sunt definitive.

VII. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.37 Prezentul regulament se completeazã cu Circulara 60/1992 emisã de F.C.I. cu privire la rasele supuse probei de lucru pentru obținerea titlului de campion internațional.

Art.38 Prezentului regulament i se vor adaugã instrucțiunile privind organizarea expozițiilor chinologice din România.

Prezentul Regulament a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Conducere la data de 08.02.1997 și intrã în vigoare de la aceastã datã.