REGULAMENTUL CĂRȚII DE ORIGINI ROMÂNE

PROIECT

       CAPITOLUL  1.

REGLEMENTARI GENERALE

Art. 1. Pentru animalele din specia canină din România, AChR a instituit o carte de origini națională, unica recunoscută de către FCI.

Denumirea ei oficiala este "Cartea de Origini Română" prescurtat COR și este organism tehnic al Asociației Chinologice Române (AChR).

Art. 2. în această evidență vor fi cuprinși numai câinii din rasele omologate de Federația Chinologică Internațională, precum și câinii  din rasele romanești în curs de omologare.

Nu se vor înregistra câinii din rase străine neomologate, precum și metișii.

Art.3. COR este condusă de un Președinte ales de Adunarea Generală a AChR. Președintele COR are obligația de a conduce corect, conform prevederilor prezentului regulament, toate operațiunile COR și răspunde de corectitudinea și promptitudinea întocmirii lor.

AChR servicii  numai pentru persoanele fizice care sunt membre ale  unei asociații  afiliate. 

COR va fi deservită de un număr de angajați aprobat de Consiliul Director, care vor presta servicii remunerate pe bază de contract.

Art.4. Înscrierea oricărui exemplar în C.O.R. se poate efectua doar într-una dintre următoarele modalități : 

a) Ca descendent - registrul A - pentru puii rezultați din genitori înscriși deja în COR, făcând parte din aceeași rasă și care sunt acceptați ca reproducători în condițiile stabilite de Comisia Chinotehnică și aprobate de Consiliul Director. În cadrul raselor cu varietăți precizate de Standard, nu se admite înregistrarea puilor rezultați din părinți de varietăți diferite atunci când pentru respectivele varietăți se acordă CACIB separat. De asemenea, pentru împerecherea între varietăți ale unei rase, cluburile de rasă, cu acordul Comisiei Chinotehnice AChR, pot impune și alte restricții suplimentare. Aceste restricții vor fi respectate de COR și aduse imediat la cunoștința asociațiilor teritoriale. 

b) Cu titlu de import (nostrificare) - registrul A. - pentru exemplarele care au acte genealogice eliberate de alte cărți de origini recunoscute de către FCI.

În acest caz, proprietarul câinelui va transmite COR prin intermediul organizațiilor teritoriale, fotocopie legalizată a actului original. COR va înregistra genealogia acestui câine în evidențele sale, îi atribuie exemplarului un număr COR și transmite proprietarului o adeverință privind înregistrarea. Înregistrarea cu titlu de import se face, după caz, în registrul COR A sau B

c) Ca tipicitate - registrul B - pentru exemplarele care au genitori necunoscuți sau neînregistrați în C.O.R., dar au fost declarate “Confirmat Tipicitate” în urma întrunirii condițiilor stabilite de Comisia Chinotehnică. Cluburile naționale pot propune Comisiei Tehnice condițiile pe care le consideră necesare la înscrierea în COR, pe bază de tipicitate, a câinilor din rasele care fac parte din respectivele cluburi.

Art.5. Înregistrarea exemplarelor în COR va fi făcută, după caz, într-unul din cele două registre: 

- Registrul A, doar pentru exemplarele având ascendenții cunoscuți pe minim trei generații. În acest caz se va emite un "Certificat de Origini (Pedigree)”. 

- Registrul B , pentru exemplarele avînd genealogia total sau parțial necunoscută pe trei generați. În acest caz, se va elibera "Pedigree tip B", menționându-se "Necunoscut" la rubricile privind genitorii neînregistrați sau necunoscuți.

Descendenții acestor exemplare vor primi, de asemenea, “Adeverința de Înregistrare” până la completarea ascendentei pe trei generații. La îndeplinirea acestei condiții, descendenții lor pot fi înregistrați în Registrul A, eliberându-li-se “Certificat de Origini”. 

Art.6. Actele emise de C.O.R. către proprietari sunt:

1. Pentru registrul A

  a - " Certificat de Origini (Pedigree)"
  b - " Certificat de Origini (Pedigree Export)"

2. Pentru registrul B

  a - " Certificat de Origini (Pedigree tip B)"
  b - " Certificat de Origini (Pedigree Export tip B)"

Actele pentru "Export" se eliberează câinilor ce figurează în evidentele C.O.R. și care părăsesc țara. 

       CAPITOLUL  2

        NUMEROTARE și ÎNSCRIERE

Art.7. Registrele se țin separat pe rase, iar numerotarea se face în ordine crescătoare. Pentru registrul A, numărul de înregistrare COR se compune din următoarele elemente: Indicativul “COR”, numărul de înregistrare propriu-zis, anul înregistrării în COR, numărul standardului FCI pentru rasa respectivă (Ex.: COR, 2259-96/007). 

Pentru registrul B, procedeul este identic cu cel de mai sus cu specificarea ca în fața indicativului F.C.I. de rasă, se inserează litera "B"

Art.8. Relația COR - proprietari este realizata, prin intermediul asociațiilor membre AChR., care au are sarcina de a întocmi și înainta documentele necesare eliberării actelor de către COR. Aceste operații se executa de către chinotehnicieni desemnați de asociațiile teritoriale. Pe baza informărilor transmise de asociațiile membre, AChR va înainta anual la COR lista acestor chinotehniști, însoțită de specimenele de semnătura.

Art.9. Documentele necesare pentru înregistrarea cuiburilor în C.O.R. sunt:

a - "Declarația de Monta" 

b - "Declarația de Fătare"

Aceste declarații se completează pe formulare tipizate

a "Declarația de Monta" va fi completată de crescător. Pe acesta declarație este obligatoriu să apară și semnătura proprietarului masculului genitor. Declarația de Montă va fi înaintată către cluburile asociațiile chinologice din raza de domiciliu a declarantului. 

b"Declarația de Fătare" va fi completata de crescător pe propria răspundere. Declarația de Fătare va fi înaintată prin intermediul  asociațiilor chinologice din raza de domiciliu, în termen de maxim 4 săptămâni de la data nașterii puilor. Întârzieri pot fi acceptate numai în cazuri excepționale.

Controlul "Declarațiilor de Monta și a Declarațiilor de Fătare" revine asociațiilor chinologice teritoriale. Împuterniciții acestora pot vizita inopinat la orice crescător pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise în declarația de fătare.

Nu se iau în considerare documentele ce nu prezintă viza asociațiilor chinologice teritoriale. 

Art.10.Animalele din specia canină înscrise în Cartea de Origini Romana vor fi, în mod obligatoriu, identificate prin tatuaj.

Art.11. În registrele COR se înscriu numai câinii membrilor AChR

CAPITOLUL  3

        OBLIGATIILE CRESCATORULUI

Art. 12. Obligațiile proprietarului femelei (denumit și "Crescător")

A. Pentru declararea montei:

- trebuie să se asigure că femela este înscrisă în COR și întrunește condițiile pentru reproducție;
- trebuie să se asigure că masculul este înscris în COR, registrul A, și are drept de reproducție;
- să-și procure imprimatul tipizat emis de AChR;
- să adreseze asociației chinologice din raza de domiciliu acest certificat care:

- trebuie să fie completat citeț, cu litere de tipar
- să fie datat
- să fie semnat de părțile în cauza (crescătorul și proprietarul masculului reproducător)

Obligațiile convenite între părți cu privire la condițiile de efectuare a montei și la taxa de montă (dreptul de montă) nu fac obiectul prezentului Regulament. Cu toate acestea, rubrica "Obligațiile părților", prevăzută în "Declarația de Montă-Fătare", va fi completată în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de Reproducție ("Cutuma de la Ierusalim") adoptat de FCI în 23-24/06/87. Dacă apar divergențe care nu se rezolvă pe cale amiabilă, pentru recuperarea prejudiciilor se recurge la justiție, conform legilor în vigoare. În plus, partea care se consideră vătămată poate să apeleze la Comisia de disciplină AChR.

B. Pentru "Declarația de Montă-Fătare":

- în maximum 3 săptămâni de la data nașterii trebuie să-și procure, să completeze și să înainteze formularul tip pentru "Declarația de Fătare";

- Să declare adresa unde femela și puii pot fi văzuți;

Proprietarul femelei are obligația să permită reprezentanților asociației chinologice din raza de domiciliu și delegațiilor AChR vizite și controale inopinate asupra cuibului.

        CAPITOLUL 4

        AFIXUL DE CRESCĂTOR 

Art. 13. Afixul este o denumire care se adaugă numelui câinelui (ca prefix sau ca sufix) și care permite identificarea crescătorului. El nu poate fi folosit decât de către cel căruia i s-a atribuit. Nu este condiționat de numărul de câini din proprietatea crescătorului. 

Art. 14. Crescătorul ce dorește să utilizeze un afix se va obliga să respecte următoarele:

- să nu producă decât câini de rasă înscriși în COR;

- să supună controlului AChR totalitatea câinilor aflați în crescătoria sa

- să înscrie în COR totalitatea puilor pe care îi produce în conformitate cu Regulamentul COR.

 Art. 16. Încălcarea angajamentelor de mai sus, declarațiile false sau încălcarea Regulamentul COR atrag după sine radierea afixului și interzicerea utilizării sale.

 Art. 17. Crescătorul care dorește să obțină un afix trebuie să fie membru al unei Asociații teritoriale din cadrul AChR și să înainteze un dosar ce va conține:

- talonul tipizat cerut de FCI (3 exemplare);

- cererea completată și semnată de către beneficiar, purtând avizul conducerii Asociației teritoriale (solicitantul va trebui să precizeze, în ordinea preferinței, trei denumiri de afix);

- specimen de semnătură - toate declarațiile ulterioare înaintate AChR și COR vor purta semnătura conform acestui specimen;

- fotocopii ale pedigreelor femelelor care se află în proprietatea solicitantului;

- dovada achitării taxei corespunzătoare.

Art. 18. AChR și COR verifică dacă se îndeplinesc condițiile cerute. Dacă primul afix solicitat în cerere este deja atribuit unui alt crescător, se va aproba următorul; dacă toate cele trei denumiri cerute sunt deja atribuite, i se va solicita crescătorului să precizeze o altă denumire. 

Atribuirea unui nou afix se transmite FCI pentru aprobarea și înscrierea în nomenclatorul internațional.

Art. 19. Extinderea afixului la alte rase decât cele deținute inițial de crescător se face din oficiu.

Art. 20. Afixul poate fi cedat sau transmis doar dacă AChR autorizează aceasta, în urma cererii titularului. Cedarea sau transmiterea sunt definitive. Și în cazul în care titularul dorește a-și introduce parteneri de crescătorie (asociere) este necesar avizul AChR. Asocierea la afix este totală (cuprinde totalitatea exemplarelor deținute de titular și de co-proprietar), iar coproprietarul își va lua aceleași angajamente de mai sus. Nu se acceptă asocierea, cedarea sau transmiterea parțială sau temporară în vederea înregistrării pe un afix a cuiburilor unei/unor femele aflate în proprietatea a terțe persoane sau pentru femelă/femele la care titularul este co-proprietar cu terțe persoane.

În cazul decesului titularului, afixul nu se transmite din oficiu urmașilor. Aceștia pot cere să li se transmită respectivul afix, AChR aprobând dacă se consideră că activitatea chinologică a respectivului o justifică. Afixul rămas liber în urma decesului sau radiat ca urmare a unei sancțiuni, nu va fi atribuit altui crescător timp de 10 ani. 

Art.21. Anual, COR, prin intermediul secretariatului AChR, va transmite tuturor Asociațiilor membre AChR, lista actualizată a tuturor afixurilor acordate.

CAPITOLUL  5

        CONTROL și SANCTIUNI

Art.22. Controlul declarațiilor de Monta și de Fătare intră în prerogativele asociațiilor teritoriale, ai căror delegați pot face vizite inopinate la crescătorii (locul unde se află cuibul declarat).

Obstrucțiile la vizitarea cuibului, declarațiile false, precum și alte nereguli implică, în funcție de gravitate:

- Neînregistrarea cuibului în cauză

- Ridicarea afixului de crescător.

- Închiderea temporară sau definitivă a C.O.R. pentru persoana în cauză.

- Interdicția de a participa la manifestările organizate de AChR și asociațiile  chinologice membre AChR.

       CAPITOLUL 6

        DISPOZITII FINALE

Art. 23. Asociațiile teritoriale vor elibera actele de origini către proprietari numai în cazul în care exemplarele în cauză au fost tatuate.

Art. 24. Actele de origini solicitate vor fi elaborate și remise de secretariatul COR în maxim 30 zile de la data primirii.

Art. 25. AChR, prin calitatea sa de deținător al COR este direct responsabilă de activitatea COR.

Art. 28.Orice modificare a acestui Regulament se poate face numai în condițiile prevăzute de statutul AChR