REGULAMENT 
PRIVIND NORMELE DE SELECȚIE ȘI CLASIFICARE
PENTRU CÂINII DE RASĂ DIN ROMÂNIA

PROIECT

Selecția animalelor din specia canină implică trei tipuri de arbitraje distincte, dar complementare în clasificarea valorica finala a exemplarelor. Acestea sunt:

A. Arbitraj pentru acordarea dreptului de reproducție (prescurtat ADR)

B. Arbitrajul de frumusețe (de conformitate cu standardul)

C. Expozițiile de Club

D. Examenele de lucru 

E. Probele de verificare a aptitudinilor naturale

A. ARBITRAJ PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE REPRODUCȚIE CÂINILOR DE RASĂ

1. Generalități

Arbitrajul pentru acordarea dreptului de reproducție este obligatorie pentru câinii reproducători de ambele sexe; acest examen nu poate avea loc înainte de împlinirea vârstei de 10 luni. Arbitraj pentru acordarea dreptului de reproducție se efectuează luând în considerare diferite criterii, tipice fiecărei rase în parte. Exemplarul declarat "Apt" se clasifica valoric:

apt clasa 1 - foarte bine - etc.

Normele de vârsta și defectele de excludere de la reproducție se vor fixa pentru fiecare rasa de către clubul de rasa respectiv cu validarea de către Comisia Chinotehnică a AChR.

Arbitrajul pentru acordarea dreptului de reproducție reprezintă un examen obligatoriu de care depinde eliberarea de către Cartea de Origini a pedigree-ului, permițând astfel reproducerea subiecților și recunoașterea descendenților acestora.

Arbitrajul pentru acordarea dreptului de reproducție și înscrierea câinilor în Cartea de Origini trebuie să aibă loc anterior realizării montelor (reproducerilor).

Fiecare club de rasa este obligat să justifice lista de motive care se opun acordării dreptului la reproducție. Aceasta lista devine valabila (aplicabilă) doar după ce obține aprobarea Comisia Chinotehnică a AChR. La cererea Clubului, cu acceptul Comisiei Chinotehnice AChR, se pot aduce modificări în listele punctelor de excludere de la reproducție, cu recomandarea: schimbările să se opereze cit mai rar posibil, pe motive solid argumentate.

Exemplarele ce nu corespund normelor standard ale rasei (atipice), nu  pot absolvi examenul ADR, iar acele defecte specificate în standard ca fiind eliminatorii sau deosebit de grave vor figura în mod obligatoriu pe lista punctelor de neconfirmare pentru rasa respectivă.

2. Locul de desfășurare a examenelor ADR

Organizarea examenului pentru acordarea dreptului la reproducție este sarcina AChR.

Examenele ADR pot avea loc cu următoarele ocazii:

a.Expoziții naționale canine sau internaționale și prezentări de rase canine, organizate de Asociațiile teritoriale ale AChR

b.Expoziții naționale sau expoziții de club.

c.Sesiuni speciale organizate de Asociațiile Chinologice membre, sau Cluburile pe rase.

d.Examene de lucru.

3. Arbitrii

Operațiunile de expertizare în vederea ADR, pot fi încredințate unui Arbitru Chinolog, ales de pe lista prestabilita și actualizata anual de către Colegiul de Arbitrii (CA) și Comisia Tehnică a AChR. CA împreuna cu AChR publica anual lista și competențele arbitrilor acreditați.

4. Modalități de execuție

Toți câinii prezenți la examenul de confirmare trebuie, în prealabil, identificați prin numărul de tatuaj. Numărul de tatuaj de pe animal trebuie să fie lizibil.

4.1. Proprietarul care dorește obținerea ADR pentru câinele său, are următoarele obligații:

- să se intereseze la Clubul de rasă sau la Asociația teritoriala de care aparține, sau la AChR asupra locurilor și datelor expozițiilor sau întâlnirilor unde se desfășoară examenul ADR a câinilor rasei respective și, după caz, înscrierea în timp util a câinelui la aceste manifestări. 

- sa-și procure de la organismele mai sus menționate formularul de examen ADR, pe care îl va completa cu grija, îl va data și îl va semna.

- sa se prezinte cu animalul în locul, ziua și ora fixata pentru întâlnirile, având asupra sa:

§ formularul ADR

§ adeverința de tatuaj

§ pedigree-ul 

§ certificatul sanitar veterinar.

4.2.  Arbitrul, după ce s-a asigurat asupra identității câinelui:

     - trece la examenul ADR

     - menționează rezultatul pe formularul ADR.

     - remite documentele proprietarului atunci când câinele este declarat apt   

În cazul în care câinele este declarat inapt, va reține formularul ADR, pe care va trebui să-l transmită COR, prin intermediul secretariatului AChR, în următoarele 10 zile.

4.3. Proprietarul câinelui declarat apt va trebui să transmită la AChR, prin intermediul clubului de rasa sau asociației teritoriale, în timpul cel mai scurt:   

- formularul de ADR completat de arbitru vizata de Clubul de rasa sau de asociația organizatoare

- dacă este cazul, pedigree-ul străin însoțit de fila de inscripționare a eventualelor arbitraje susținute în străinătate. 

Se precizează ca valabilitatea certificatului ADR este de 1 an; certificatele care nu au fost transmise COR în acest termen, și pierd valabilitatea.

4.4.  AChR va verifica actele primite, după care va face  înaintarea la COR.

4.5. Contestații Rezultatul examenului ADR poate face obiectul unei contestații fie din partea proprietarului animalului respectiv, fie din partea clubului căruia îi aparține rasa respectivă, în termen de două luni de la data arbitrajului. 

Contestațiile se vor adresa în scris, secretariatului AChR, care, prin intermediul Colegiului de Arbitrii, va desemna o comisie de contestație formată din trei arbitri acreditați pentru rasa respectivă, cel care este contestat nu poate face parte din comisia de contestații.

Comisia de Contestații se poate întruni fie în cadrul unor expoziții canine, fie în afara acestora.

Întrunirea Comisiei de Contestații solicitată, se face în funcție de poziția geografică a apelanților (solicitatorilor) și de numărul acestora.

Îndată ce Comisia de Contestații a fost constituită, AChR va informa reclamantul, precizându-i locul, ziua și ora convocării.

Comisia de Contestații examinează câinii care-i sunt prezentați. Pronunță decizia care se scrie în formularele ADR și se stabilește procesul verbal. Este obligatoriu ca aceste documente să fie semnate de toți cei trei arbitri.

Formularele ADR cuprinzând o decizie de "APT" vor fi remise reclamantului, în vreme ce formularele conținând o decizie "INAPT" se vor preda Președintelui comisiei, însoțite de un  proces verbal.

AChR va transmite reclamanțior deciziile Comisiei de Contestație.

4.6. Amânarea Arbitrul poate decide amânarea ADR pentru un câine care, în momentul examinării, nu este în cea mai bună condiție pentru a fi confirmat, sau a cărui creștere nu o considera încheiată.

În acest caz, arbitrul va face mențiunea, "AMÂNAT - se va prezenta peste ..... luni".

 Nu este  deci cazul  să se completeze formularul ADR, care îi va fi restituit proprietarului animalului, dar arbitrul va menționa cazul în raportul de arbitrare întocmit. Totodată, un exemplar poate fi amânat, cerându-i-se prezentarea unor documente edificatoare (cum ar fi examenul radiologic pentru displazie coxo-femurala). Acest lucru va fi specificat în raportul de arbitrare. 

Respectivele examene medicale solicitate vor fi efectuate numai la una dintre clinicile agreate de AChR.

Față de AChR, proprietarul nu are de îndeplinit nici o formalitate. Este de datoria lui de a rearbitra câinele după termenul fixat, și/sau cu prezentarea documentelor cerute. La a doua prezentare, arbitrul va trebui să hotărască, nemaiavând posibilitatea unei noi amânări.

4.7.  AChR are obligația de a anunța public, în timp util, cu privire la data și locul de organizare a Examenelor ADR.

4.8.  Anexele privind generalități asupra punctelor de neconfirmare precum și listele cu punctele de neconfirmare, fac parte integrantă din prezentul Regulament.   

            B.    ARBITRAJELE DE FRUMUSEȚE

5. Generalități

Organizarea arbitrajelor de frumusețe, numite și "de conformitate cu standardul", este sarcina AChR. Este un examen fenotipic ce urmărește evaluarea și ierarhizarea exemplarelor prin compararea lor cu idealul descris de standard. Participarea la acest tip de arbitrare nu este obligatorie în relația cu COR, dar, calificativele și titlurile obținute sunt înregistrate pentru fiecare reproducător în parte, fiind un prim criteriu de ierarhizare.

6. Organizare

Arbitrajele de frumusețe au loc numai in cadrul expozițiilor chinologice. Organizarea lor intra in atribuțiile și domeniul de activitate al AChR. Se vor desfășura in conformitate cu regulamentele proprii AChR, dar cu obligativitatea respectării reglementarilor Federației Chinologice Internaționale.

7. Calificative

Arbitrajul de frumusețe se finalizează cu atribuirea unui calificativ fiecărui exemplar. Calificativul este acordat exemplarului numai prin compararea lui cu cerințele standardului nu și cu celelalte exemplare din aceeași rasa. În concluzie, conform regulamentului FCI, oricare exemplar arbitrat va primi, conform fenotipului, unul dintre următoarele calificative :

Calificativul

                      Încadrarea

Excelent

Atribuit unui câine care se apropie foarte mult de idealul descris de standardul rasei sale, prezentat in perfecta condiție de expoziție, realizând un ansamblu armonios și echilibrat având "clasa" și o alura strălucitoare. Superioritatea calităților sale va trebui să domine micile imperfecțiuni, cu conservarea caracteristicilor sexului.

Foarte bine

Atribuit unui câine perfect tipic rasei, echilibrat în proporțiile sale și în buna condiție psihică. I se vor tolera câteva mici defecte, dar nu  morfologice. Acest calificativ nu poate recompensa decât un câine de calitate.

Bine

Calificativ  atribuit unui câine care are caracteristicile rasei dar prezintă defecte, cu condiția ca acestea să nu fie eliminatorii.

Satisfăcător

Atribuit unui  exemplar suficient tipic fără calități, care nu este în condiție de expoziție.

Nesatisfăcător

Atribuit unui  exemplar prezentând elemente atipice rasei sau defecte deosebit de grave.

   

De asemenea, în funcție de tipul expoziției, conform regulamentului FCI, se mai pot acorda și  titluri pentru finalizarea ierarhizării pe clasele de arbitraj si rase. Acestea sunt:

a)   J.O. – Junior Optimus – exemplarul ce a obținut EX.I la clasa juniori; 

b)   C.A.C. – Certificat Aptitudini Campion -  exemplarului clasat EX.I. pentru fiecare din clasele deschisă și muncă; 

c)   R.C.A.C. – Rezervă CAC - pentru exemplarul cu EX.II la fiecare din clasele deschisă și muncă; 

d)   Învingător … (localitatea unde se desfășoară arbitrajul) – câștigătorul EX.I. clasa campioni

e)  C.A.C.I.B.– Certificat Aptitudini Campion Internațional de Frumusețe – la concurență C.A.C.–urile și Învingătorii de la clasele deschisă, campioni, muncă; 

f)    R.C.A.C.I.B. – Rezervă C.A.C.I.B. – pentru cel mai bun dintre cei clasați după câștigătorul titlului CACIB.

NOTĂ : Conform regulamentelor F.C.I., arbitrul este cel care hotărăște dacă acordă sau nu titlurile de mai sus, funcție de valoarea exemplarelor; obținerea unui EX.I nu implică obținerea automată a titlului corespunzător clasei.

8. Arbitrii de frumusețe

Arbitrii expozițiilor de frumusețe sunt cei nominalizați de AChR, în conformitate cu Regulamentul de Formare și Acreditare a Arbitrilor Chinologi

COR va lua în considerație în evidențele sale doar arbitrajele efectuate de arbitri AChR sau FCI.

C. EXPOZIȚIILE DE CLUB

9. Generalități

Cluburile Naționale de rasă sau grup de rase pot organiza expoziții de club și examene de selecție după regulamente proprii, avizate de Comisia Chinotehnică și aprobate de Consiliul Director AChR.

10. Cluburile Naționale pot colabora cu o asociație organizatore de CACIB, astfel încât arbitrajul rasei ce face obiectul de activitate al Clubului, să fie considerat ca un arbitraj Special de Club, calificativul obținut fiind cotat și drept calificativ obținut într-o expoziție de club.

11. La orice manifestare chinologică de club, nu poate oficia decât arbitrii FCI, convocați prin intermediul CA.

D. EXAMENELE  DE  LUCRU 

 12. Generalități

Examenele de lucru sunt obligatorii reproducătorii de ambele sexe din rasele care, în nomenclatorul FCI, au prevăzut acest lucru. Aceste examene nu pot avea loc înainte de împlinirea vârstei de 12 luni. Toți participanții trebuie să execute aceleași probe în aceleași condiții. Manifestările au caracter public; locul și ora începerii examinării trebuie făcute publice cu minim 2 luni înainte.

13. Organizare

 Examenele de lucru au loc numai în cadrul manifestărilor chinologice. Organizarea lor intra in atribuțiile și domeniul de activitate al AChR. Se vor desfășura in conformitate cu regulamentele proprii AChR, dar cu obligativitatea respectării reglementarilor Federației Chinologice Internaționale.

14. Participanții

La examenele de lucru poate participa orice câine de rasă (atestat prin acte genealogice) aflat în proprietatea unui membru AChR. Nu este permisă decât înscrierea la o treaptă de examinare imediat următoare examenului deja absolvit. Exemplu: un câine nu se poate înscrie la examenul RCI 2 dacă nu a absolvit RCI 1, sau nu se poate înscrie la RCI 1 dacă nu a absolvit examenul de Companie. 

15. Arbitrul

Probele singulare se vor nota de către arbitru imediat după terminarea exercițiului și notele se vor face publice. Depunctările nu se fac publice. În cazul în care proba este arbitrată concomitent de mai mulți arbitri, se calculează media care reprezintă nota finală. 

Nu este permis arbitrului să arbitreze câini care se află în proprietatea sau în îngrijirea sa ori a altui arbitru care arbitrează în acea zi la aceeași manifestație. De asemenea, nu este permisă arbitrarea în cazul în care conductorul sau deținătorul câinelui sunt în relații de conviețuire cu unul dintre arbitri. 

16. Sarcinile conducătorului manifestației

Răspunderea sportivă și administrativă pentru examenele locale o poartă organizatorul. La manifestare, conducătorul manifestației nu are voie să-și prezinte nici un câine. Asistenții / infractorii au voie să-și prezinte câinii în cadrul manifestării sau să preia și o altă funcție. La toate manifestările trebuie să se asigure, de către conducătorul manifestației, prezența unui medic veterinar și a unui medic uman. La examenele mai mari, trebuie să existe un serviciu sanitar. Cu cel puțin trei zile înaintea începerii examenului conducătorul manifestației trebuie să facă public locul, data și ora. Asociațiile și cluburile trebuie să solicite din timp AChR acordarea acestor examene.

Organizatorul manifestației are obligația de a preda arbitrului toată documentația necesară pentru arbitrare (în care să fie deja înscrise datele preliminare). 

Câinii participanți trebuie vaccinați antirabic, conform normelor legale. Controlului vaccinării cade în sarcina conducătorului manifestației.

Fiecare rezultat al examinării, promovat sau nepromovat, se va consemna în toate documentele de lucru. Conducătorul manifestației trebuie să asigure decurgerea regulamentară a examenului și să stea la dispoziția arbitrului pe întreg parcursul examinării.

17. Indicații speciale pentru prezentare

Comenzile sonore pe care conductorii le pot da sunt cele enunțate mai jos și, în această formă, sunt obligatorii. Trebuie rostite clar și tare (conductorii străini pot rosti comenzile în limba maternă). 

În cazul în care, la executarea secțiunii de subordonare, conductorul schimbă ordinea de efectuare a exercițiilor, arbitrul are obligația să-l întrerupă și să-i indice ordinea în care trebuie efectuate. O astfel de situație nu se depunctează. Folosirea jucăriilor, a mâncării sau a oricărui altfel de stimul este interzisă. Nici ajutorul fizic din partea conducătorului (pocnituri din degete, apăsare pe crupă, semne din mână etc.) nu este permis, iar, în cazul în care se întâmplă, atrage o depunctare. 

18. Handicapuri fizice

În cazul în care, din motive de handicap fizic, un conductor nu poate efectua corect o probă, atunci el trebuie să anunțe arbitrul, înainte de începerea examenului. De exemplu, în cazul în care handicapul conductorului nu permite efectuarea mersului la pas în partea stângă, se permite, analog, efectuarea mersului pe partea dreaptă.

19. Obligativitatea zgărzii / lesei

Conductorul este obligat să poarte lesa cu el în timpul întregului examen. Câinele este obligat, pe parcursul întregului examen, să poarte zgardă. Sunt permise numai zgărzi dintr-un singur rând de zale. Zgarda nu trebuie să fie prevăzută cu ghimpi, cârlige sau gheare. Zgarda trebuie să stea lejer. Nu sunt permise zgărzi din piele sau zgărzi contra puricilor.

 20. Oprirea examenului

Câinii care nu sunt sub controlul conductorilor sunt excluși din examen și, în documentele de examinare, nu se va scrie nici un punctaj, ci se va menționa “Întrerupt pentru nesubordonare”.

21. Drept disciplinar

Conducătorul manifestației este răspunzător de asigurarea ordinii și siguranței pe întreaga zonă de desfășurare a examenului. Arbitrul este îndreptățit ca, la nerespectarea acestora, să întrerupă sau să închidă manifestarea. Încălcări grave ale regulamentului cadru!!, ale regulamentului de examinare, ale legilor de protecție a animalelor sau ale bunelor moravuri pot duce la excluderea conductorului respectiv de la manifestație. În astfel de cazuri, arbitrul este obligat să anunțe acest lucru asociației sau clubului organizator. Organizatorul este obligat să întocmească un raport, care va  conține declarații ale martorilor, pe care să-l prezinte asociației sau clubului din care face parte contravenientul. Sancțiunile disciplinare sunt date de către asociația sau clubul din care face parte cel împricinat.

Decizia arbitrului este inatacabilă. Orice critică a deciziei arbitrului poate duce la eliminarea după teren și/sau la eventuale măsuri disciplinare. În cazuri justificate, documentate, care nu se referă la rezultatele arbitrajului ci la încălcări ale regulamentului de către arbitru,  sunt admise contestații. Aceste contestații trebuie făcute în scris, semnate de martori și predate de contestatar președintelui asociației sau clubului organizator. Prin admiterea unei astfel de contestații nu rezultă automat dreptul contestatarului la o nouă arbitrare. 

22. Regulament de examinare

 ÎN CURS DE ELABORARE