STATUTUL ASOCIAȚIEI CHINOLOGICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAP. I. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

 1. Denumirea, Sediul, Durata de Functionare.

 2. Asociatia Chinologica a Municipiului Bucuresti (denumita in continuare A.Ch.M.B.) este o asociatie obsteasca, nonprofit, fara scop lucrativ sau politic, cu personalitate juridica, infiintata pe data de 10 septembrie 1975, având sediul in Municipiul Bucuresti, str. Popa Tatu nr. 61, sector 1.

  Durata de fiintare a A.Ch.M.B. este nelimitata.

 3. Obiectul de Activitate.

 4. A.Ch.M.B. are scop social-educativ, ecologic, stiintific si sportiv, urmarind conservarea, dezvoltarea, ameliorarea si utilizarea câinilor de rasa, existenti in evidentele sale, conform standardelor acceptate de Federatia Chinologica Internationala (F.C.I.).

  Pentru realizarea obiectului de activitate, A.Ch.M.B:

 5. A.Ch.M.B. este membra a Asociatiei Chinologice din România (A.Ch.R.). cu care colaboreaza, ca si cu asociatiile teritoriale si cluburile nationale afiliate acesteia, dar si cu orice alte organizatii cu profil chinologic, fara a contraveni reglementarilor F.C.I. si A.Ch.R.

organizeaza activitatea membrilor si realizeaza instruirea acestora prin cluburi constituite pe criteriul raselor de câini. Cluburile isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentelor de Organizare si Functionare (R.O.F.), adoptate de Adunarile Generale ale cluburilor si validate de catre Comitetul de Conducere al A.Ch.M.B.;

organizeaza si realizeaza manifestari chinologice (concursuri, expozitii, demonstratii, selectii, probe de lucru specifice, conferinte si prelegeri cultural-stiintifice si educative etc) destinate atât membrilor sai cât si persoanelor interesate;

organizeaza, coordoneaza si urmareste respectarea regulamentelor nationale si internationale la care a aderat;

emite legitimatii si insemne pentru membrii asociatiei;

elibereaza, prin intermediul cluburilor, documente primare necesare inscrierii in C.O.R. si indeplineste toate demersurile pentru obtinerea actelor câinilor;

CAP. II. MEMBRII

 1. Poate deveni membru al A.Ch.M.B., orice persoana majora, cetatean român sau strain rezident in România, care solicita aceasta in scris si se angajeaza sa respecte statutul A.Ch.M.B.

  Inscrierea in A.Ch.M.B. este nominala si netransmisibila.

 1. Categorii de membri:

membri activi: sunt persoanele care, la data inscrierii, sunt posesoare a cel putin 1 câine;

membri sustinatori: sunt persoane care nu poseda câini si care doresc sa fie membri ai A.Ch.M.B. Acestia vor deveni membrii activi odata cu intrarea in posesia unui câine;

Membri sustinatori, ca si cei straini, nu sunt eligibili.

membri de onoare: sunt persoane care au adus servicii deosebite Asociatiei si/sau chinologiei.
Titlul de Membru de Onoare se acorda prin hotarârea Comitetului de Conducere al A.Ch.M.B.
Membri de onoare care nu sunt si membri activi nu sunt eligibili si nu au drept de vot.
Membri de onoare sunt scutiti de plata cotizatiei anuale.

 1. Cotizatii

 1. Drepturile membrilor A.Ch.M.B.

sa primeasca, la inscrierea in Asociatie, legitimatia de membru si insemnele de recunoastere pentru câinii pe care ii detin;

sa solicite inscrierea in cluburile asociatiei, conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului respectiv (R.O.F.C.);

sa consulte Statutul A.Ch.M.B., Regulamentul de Ordine Interioara (R.O.I.) al A.Ch.M.B. si R.O.F. ale cluburilor, precum si a tuturor documentelor pe baza carora Asociatia isi desfasoara activitatea;

sa solicite conducerii clubului din care fac parte recomandari pentru monte, documente primare, acte emise de C.O.R.;

sa participe la manifestarile si actiunile organizate de cluburi sau de catre A.Ch.M.B., putând sa isi exprime punctul de vedere asupra problemelor discutate;

membrii activi au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in functii de conducere ale Asociatiei si in comisiile acesteia, conform prevederilor prezentului statut si ROF. Membrii sustinatori au dreptul sa voteze in cadrul Adunarilor Generale ale cluburilor, precum si in cele ale A.Ch.M.B.

sa participe la sedintele in care se analizeaza activitatea lor ca membri;

sa beneficieze de facilitatile si serviciile oferite lor de asociatie;

 1. Indatoririle membrilor:

sa cunoasca Statutul Asociatiei, R.O.I. si R.O.F. al clubului din care fac parte si sa se conformeze acestora;

sa nu utilizeze calitatea de membru al A.Ch.M.B. in actiuni ce dauneaza activitatii chinologice, sa nu se erijeze in reprezentanti ai Asociatiei sau purtatori de cuvânt ai acesteia in declaratii sau interviuri;

sa nu utilizeze câinii pe care ii detin la provocarea unor fapte ca: atac nejustificat de persoane, intimidare in scopul obtinerii de avantaje, organizarea de lupte de câini, cât si la alte actiuni de exploatare, chinuire sau maltratare a câinilor;

sa nu lezeze, prin actiunile lor, drepturile sau interesele chinologice ale altor membri si/sau interesele asociatiei;

sa prezinte spre anulare actele câinilor decedati (aceste acte nu mai pot fi utilizate!);

sa nu manifeste atitudini antisociale sau jignitoare fata de ceilalti membri ai Asociatiei;

sa nu fie membri si sa nu activeze simultan in mai multe asociatii chinologice teritoriale, precum si in organizatii de profil nerecunoscute de F.C.I.;

in caz de retragere sau excludere din cadrul A.Ch.M.B, sa predea legitimatia si insemnele de recunoastere.

CAP. III. RECOMPENSE SI SANCTIUNI

 1. Pentru rezulatatele activitatii depuse, membrii AChMB pot beneficia de recompense stabilite de Comitetul de Conducere.

 2. Incalcarea de catre membrii asociatiei a prevederilor prezentului Statut, cât si nerespectarea obligatiilor ce decurg din calitatea de membru al A.Ch.M.B., dacå nu este infrac¡iune, constituie abatere care se sanctioneaza, de catre Comisia de Disciplina, cu una din urmatoarele sanctiuni:

avertisment;

mustrare scrisa;

suspendarea totala sau partiala a drepturilor de membru pe o perioada de 6 ž 12 luni;

excludere din Asociatie, cu interdictia de reinscriere pe o perioada de minim 24 luni.

Sanctiunile se comunica in scris persoanei vizate, cu confirmare de primire.

 1. Comisia de disciplina este constituita din trei membri AChMB ce nu fac parte din Comitetul de Conducere AChMB. Acestia sunt alesi de catre Comitetul de conducere dintre membrii eligibili desemnati de cluburi si/sau persoanele cu activitate chinologica. Ea isi desfasoara activitatea la sesizarea Comitetului de conducere.

 2. Impotriva sanctiunilor hotarâte de Comisia de disciplina se poate face contestatie in scris, la Comitetul de Conducere AChMB, in termen de 15 zile de la comunicare.

 3. Impotriva sanctiunilor hotarâte de Comitetul de conducere AChMB, se poate face contestatie la A.Ch.R., in scris, in termen de 15 zile de la comunicare. A.Ch.R. va analiza cazul si se va pronunta cu privire la corectitudinea aplicarii prevederilor cuprinse in statutul si R.O.I. ale A.Ch.M.B.

  Sanctiunile disciplinare se aplica independent de raspunderea penala, contraventionala sau civila stabilita de catre organele de drept (ca urmare a sesizårii penale a Comitetului de Conducere).

  Sanctiunile ramase definitive se aduc la cunostinta membrilor A.Ch.M.B.

  Sanctiunile de la punctele c) si d), ramase definitive, se aduc la cunostinta, in scris, tuturor asociatiilor membre A.Ch.R.

 4. In caz de abatere, detinerea unei functii in cadrul asociatiei este considerata factor agravant in stabilirea sanctiunii.

 5. Sanctiunile definitive de la punctele c) si d) aplicate unui membru al comitetului de conducere, atrag pierderea calitatii de membru al Comitetului de conducere A.Ch.M.B. pe perioada mandatului in curs.

CAP. IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE A.Ch.M.B.

 1. Organele de conducere ale A.Ch.M.B. sunt:

Adunarea Generala;

Comitetul de Conducere;

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociatiei. Ea se compune din toti membrii cu drepturi depline ai A.Ch.M.B.

Adunarea Generala ordinara se convoaca de catre Comitetul de Conducere o data la 3 ani.

Adunarea Generala extraordinara se convoaca, ori de câte ori este nevoie, fie de catre Comitetul de Conducere, fie la cererea a cel putin unei cincimi dim membrii asociatiei (calculata la data depunerii cererii).

Convocarea Adunarii Generale ordinare se face prin scrisori nominale, cu confirmare de expediere pe borderou cu stampila postei, expediate cu minimum doua saptamâni inainte de data fixata pentru adunare si afisare la sediul A.Ch.M.B. Convocarea trebuie sa cuprinda locul de desfasurare, data, ora si ordinea de zi a adunarii.

Convocarea Adunarii Generale extraordinare se face prin scrisori nominale, cu confirmare de expediere pe borderou cu stampila postei, afisare la sediul A.Ch.M.B. si/sau prin mass-media, cu minimum doua saptamâni inainte de data fixata. Convocarea trebuie sa cuprinda locul de desfasurare, data, ora si ordinea de zi a adunarii.

Adunarea Generala este legal constituita cu membrii prezenti dupa trecerea a 30 de minute de la ora anuntata.

Hotarârile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti, prin vot deschis sau secret, dupa caz.

 1. Atributiile Adunarii Generale sunt:

dezbate si aproba raportul de activitate al Comitetului de Conducere, descårcându-l pentru activitatea depuså;

dezbate si aproba raportul Comisiei de Cenzori;

valideaza infiintarea de noi cluburi in cadrul A.Ch.M.B.;

adopta sau modifica statutul A.Ch.M.B.;

alege membrii comitetului, dintre membrii eligibili propusi de cluburi.

 1. Comitetul de Conducere administreaza asociatia intre doua Adunari Generale. Se compune din:

membrii de drept;

membrii alesi

Membri de drept sunt presedintii cluburilor de rasa sau grupe, alesi in Adunarile Generale ale cluburilor.

Membrii alesi sunt in numar de 9. Ei se aleg de catre Adunarea Generala dintre candidatii desemnati de Adunarile Generale ale cluburilor.

Durata mandatului Comitetului de Conducere este de 3 ani.

Adunarile Generale de alegeri in cadrul cluburilor trebuie sa aiba loc cu minimum 90 zile inaintea expirarii mandatului comitetului A.Ch.M.B. In caz contrar, Adunarea Generala a clubului va fi convocata de presedintele A.Ch.M.B., cu minim 60 zile inaintea expirarii mandatului.

Daca Adunarea Generala a A.Ch.M.B. nu are loc in termen de 60 zile de la expirarea mandatului, Comitetului de Conducere este automat dizolvat cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Daca nici in urmatoarele 45 zile, o Adunare Generala extraordinara a A.Ch.M.B. nu a avut loc, urmare a convocarii de catre un comitet de initiativa, se recurge la prevederile legale cu privire la aceasta situatie.

 1. Comitetul de Conducere al A.Ch.M.B. este organizat astfel:

Biroul Executiv;

Membri.

Biroul Executiv este organul de lucru al Comitetului de Conducere, fiind constituit din presedinte si 2 vicepresedinti (organizatoric si chinotehnic). Actioneaza operativ pe perioada dintre 2 sedinte ale Comitetului de Conducere.

Presedintele A.Ch.M.B., este responsabil de executarea deciziilor Comitetului de Conducere si asigurarea bunei functionari a activitatii Asociatiei, pe care o reprezinta in justitie si in toate actele civile.

Poate convoca, ori de câte ori este necesar, Comitetul de Conducere.

In lipsa sa, dreptul de semnatura il are vicepresedintele chinotehnic.

Atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ROI.

Membrii Comitetului de Conducere se intrunesc lunar in sedinte ordinare, iar in sedinte extraordinare ori de câte ori sunt convocati de presedinte sau de o treime din membrii comitetului.

 1. Atributiile Comitetului de Conducere:

alege dintre membrii sai presedintele si vicepresedintii;

aduce la indeplinire hotarârile Adunarii Generale a A.Ch.M.B.;

intre doua Adunari Generale este investit sa actioneze cu deplina putere in numele asociatiei si sa realizeze orice actiune sau operatie permisa asociatiei de statut si legislatie, care nu intra in atributiile Adunarii Generale;

supravegheaza modul in care Biroul Executiv conduce activitatea. Orice hotarâre luata de Biroul Executiv va fi supusa validarii in proxima sedinta a Comitetului de Conducere;

alege si numeste membrii comisiei de disciplina;

alege si numeste membrii comisiei de cenzori

angajaza personalul salariat (secretar, casier, contabil sef etc.) in functie de necesitati, ii stabileste retributia, fisa postului si urmareste indeplinirea sarcinilor;

convoaca Adunarile Generale ale A.Ch.R.;

elaboreaza ROI;

completeaza locurile din Comitetului de Conducere ramase vacante, conform prevederilor ROI;

urmareste ca activitatea cluburilor sa se desfasoare in conformitate cu statutul A.Ch.M.B., ROI si R.O.F.C.

numeste delegatii A.Ch.M.B. la adunarea generala A.Ch.R.

stabileste cotizatia anuala si celelalte taxe percepute de A.Ch.M.B.

avizeaza cererile de constituire de noi cluburi; noile cluburi astfel infiintate, vor functiona ca sectiuni de sine statatoare in cadrul clubului din care urmeaza a se desprinde, pâna la validarea infiintarii lor, la proxima Adunare Generala a A.Ch.M.B.

raspunde in fata Adunarii Generale a A.Ch.M.B. si, dupa caz, in fata organelor competente, de respectarea statutului, a regulamentelor si a celorlalte reglementari legale in cadrul A.Ch.M.B., de indeplinirea sarcinilor incredintate de Adunarea Generala, precum si de buna desfasurare a activitatii A.Ch.M.B.

 1. Sedintele Comitetului de Conducere sunt statutare prin prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor, iar hotarârile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

 2. Presedintele si in lipsa acestuia vicepresedintele chinotehnic reprezinta A.Ch.M.B. si o angajaza valabil prin semnatura lui.

CAP. V. MIJLOACE BĂNESTI SI PATRIMONIUL A.Ch.M.B.

 1. Mijloacele banesti ale A.Ch.M.B., in lei si valuta, se compun din:

taxe de inscriere si cotizatii incasate de la membri;

venituri incasate din expozitii, competitii si alte manifestari chinologice;

venituri incasate din vânzarea publicatiilor, fotografiilor si altor materiale documentare si propagandistice, editate sau efectuate in cadrul A.Ch.M.B. sau de catre terti;

donatii si sponsorizari.

venituri de pe urma bunurilor si valorilor de patrimoniu, inclusiv dobânzi bancare, fructele legale, fara urmarirea expresa a acestui scop;

alte venituri ocazionale.

 1. Patrimoniul A.Ch.M.B. este constituit din bunuri imobile si mobile specificate conform inventarului.

De gestionarea patrimoniului si a surselor sale, precum si de organizeazarea evidentei contabile in conformitate cu prevederile legale in vigoare, raspunde Contabilul Sef .

 1. Controlul periodic al activitatii economice a A.Ch.M.B. revine comisiei de cenzori.

CAP. VI. DIZOLVARE SI LICHIDARE  

 1. Dizolvarea A.Ch.M.B. nu poate fi hotarâta decât de o Adunare Generala extraordinara convocata in acest sens.  Aceasta poate hotari valabil dizolvarea doar daca sunt prezenti jumatate plus unu din membrii A.Ch.M.B. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, se va convoca in cel mai scurt timp o alta Adunare Generala extraordinara cu aceeasi ordine de zi, la care se va hotari valabil indiferent de numarul membrilor prezenti. In oricare dintre cazuri, hotarârea de dizolvare se ia cu votul a minimum doua treimi din cei prezenti sI se consemneaza in procesul verbal de sedinta.

 2. In caz de dizolvare, Adunarea Generala extraordinara care a luat aceasta hotarâre desemneaza prin vot trei executori ce vor avea puteri depline pentru realizarea activului si lichidarea pasivului. Produsul net al lichidarii va fi varsat conform deciziei Adunarii Generale extraordinare ce a hotarât dizolvarea.

CAP. VII. DISPOZITII FINALE

 1. Activitatea membrilor Comitetului de Conducere, cât si a celor din comisia de disciplina este onorifica, insa antreneaza raspunderea legala pentru actele lor.

 2. Toate hotarârile Comitetului de Conducere se consemneaza in registrul de procese verbale al A.Ch.M.B., conform normelor legale in vigoare.

La hotarârile cu caracter patrimonial se va mentiona - obligatoriu - numele membrilor din comitet care voteaza impotriva si care se abţin.

 1. Membrii A.Ch.M.B. care se retrag sau care sunt exclusi isi pierd orice drept asupra A.Ch.M.B.

 2. Dispozitiile prezentului statut se vor detalia in Regulamentul de Organizare si Interioara al A.Ch.M.B.

 3. Orice caz nou aparut si neprevazut in prezentul statut sau in ROI, va fi reglementat de catre Comitet urmând cât mai indeaproape spiritul prezentului statut si al regulamentelor chinologice la care A.Ch.M.B. a aderat.

 4. Comitetul are obligatia de a indeplini formalitatile de declarare si autentificare cerute de lege.

Prezentul statut a fost adoptat in Adunarea Generala a AChMB din 08. martie 1997 si apartine AChMB ce a fost infiintata prin sentinta civila nr. 4738/1977 din 26 august 1977.